Đóng

Thông báo kết quả tài chính

Việc công bố kết quả tài chính trên trang này dựa trên Điều 440, Đoạn 3 của Đạo luật Công ty.

Để xem tệp PDF, cần có Adobe Acrobat Reader (miễn phí) do Adobe Systems Incorporated phân phối. nhấn vào đây để tai

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin