สวนพฤกษชาติร็อคโคอัลไพน์

Rokko Alpine Botanical Garden since 1933