ประกาศเกี่ยวกับสต๊อกกลองสำหรับประสบการณ์การทำเครื่องดนตรี

 

กลองแทมบูรีนที่จำหน่ายในประสบการณ์ทำเครื่องดนตรีที่พิพิธภัณฑ์ ROKKO Forest Sound มีจำนวนจำกัดและอาจยุติการผลิตได้

 

 

โปรดทราบ