Thông báo về việc công bố báo cáo an toàn

Chúng tôi đã phát hành một báo cáo an toàn cho hoạt động kinh doanh xe buýt.

Báo cáo an toàn (trong trang thông tin kinh doanh cáp / xe buýt)