Về việc xử lý đơn xin cấp giấy chứng nhận khuyết tật "Mirairo ID". (Xe cáp Rokko Cable)

Xe cáp Rokko Cable

Bạn có thể sử dụng ứng dụng chứng nhận khuyết tật "Mirairo ID".