Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý các khoản giảm giá cho những người bị khuyết tật về tâm thần. (Xe cáp Rokko Cable)

Xe cáp Rokko Cable, từ Thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý các khoản giảm giá cho những người bị khuyết tật về tâm thần.

Khách hàng có sổ tay khuyết tật cấp 1 là sổ tay và một người chăm sóc.

Khách hàng khuyết tật cấp 2, 3 vở chỉ tự mua vở

Giá vé một chiều được giảm 5%.

Giá vé đã giảm là

Người lớn là 300 yên và trẻ em là 150 yên.