7/5 (Thứ 3) - 19/7 (Thứ 6) Giờ làm việc của Sân vườn Rokko

Vui lòng xem bên dưới để biết giờ làm việc của Sân vườn Rokko từ ngày 7 tháng 5 (Thứ Ba) đến ngày 19 tháng 7 (Thứ Sáu).

※天候等により、営業時間に変更の場合あり。