2020/08/11 09:05 Now

Weather:23℃
View:

เป็นตั๋วที่สุดคุ้มสำหรับไปถึงที่เขาร๊อคโค

Snoil

"สึโนะอิรุ" จะเป็นคนนำทำง

วิธีการขึ้นรถ

ฮันคิวร๊อคโค
ที่ขึ้นรถเมล์สำย 16 และ 106 ฮันคิวร๊อคโค

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

ออกจำกช่องสอดตั๋วแล้วตรงไปทำงออก 3

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

พอลงบันไดเลื่อนแล้วก็ถึงที่ขึ้นรถเมล์

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

4–8 คัน/ชม (รถเมล์)

สถำนีJR ร๊อคโคมิจิ
ที่ขึ้นรถเมล์สำย 16 และ 106 สถำนีJR ร๊อคโคมิจิ

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

ออกจำกช่องสอดตั๋วแล้วไปทำงซ้ำย

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

จำกทำงออกทิศเหนือไปป้ำยรถเมล์

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

4–8 คัน/ชม (รถเมล์)

สถำนีฮันชินมิคำเงะ
ที่ขึ้นรถเมล์สำย 16 สถำนีฮันชินมิคำเงะ

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

ออกจำกช่องสอดตั๋วแล้วลงบันไดด้ำนซ้ำย

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

จำกทำงออกทิศเหนือไปป้ำยรถเมล์

Getting to Mount Rokko via Public Transportation

4–6 คัน/ชม (รถเมล์)

รถเคเบิลร๊อคโค

ตารางเวลา

สถานีชิตะที่มีรถเคเบิลร๊อคโค⇔สถานีร๊อคโคซันโจ

เที่ยวแรก ความถี่ในการให้บริการ เที่ยวสุดท้าย
ทุกวัน 7:10 20-30 นาที 21:10

รถบัสร๊อคโคซันโจ

ตารางเวลา

R01(รถเคเบิลร๊อคโค) → R02R07(ระเบียงสวนร๊อคโค) และ R08 (ร๊อคโคอารีมะโรปเวย์)

*ให้บริการทุก ๆ 20 นาทีโดยประมาณ

เที่ยวแรก เที่ยวสุดท้าย
ไป R08
เที่ยวสุดท้าย
ไป R07
เมษายน

มิถุนายน
ไป R08 8:15
ไป R07 8:55
16:35 20:35
กรกฏาคม สิงหาคม 19:35
กันยายน

พฤศจิกายน
16:35
ธันวาคม

มีนาคม
17:15 20:32
(18:15 วันธรรมดาในระหว่าง 1/7 – 3/8)

ตารางเวลา

R08 (ร๊อคโคอารีมะโรปเวย์) และ R07 (ระเบียงสวนร๊อคโค) → R01R06

เที่ยวแรก
from R08
เที่ยวสุดท้าย
from R08
เที่ยวสุดท้าย
from R07
เมษายน

มิถุนายน
8:25 17:33 20:46
กรกฏาคม สิงหาคม 19:53
กันยายน

พฤศจิกายน
17:33
ธันวาคม

มีนาคม
17:35 20:45
(18:35 วันธรรมดาในระหว่าง 1/7 – 3/8)

R09 สวนหิมะร๊อคโคซัน (เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น) → R01R06

เที่ยวสุดท้าย
ธันวาคม

มีนาคม
17:40 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
20:48 วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น

ตารางค่าใช้จ่าย

R01 สถานีร๊อคโคซันโจ→ R02R07 ผู้ใหญ่ เด็ก
R04 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีร๊อคโค [C] ¥210 ¥110
R04 R05 สวนพืชเทือกเขาสูงร๊อคโค[D] ¥210 ¥110
R06 คฤหาสน์ชนบทในเขาร๊อคโค[E] ¥240 ¥120
R09 สวนหิมะในเขาร๊อคโค [E] ¥260 ¥130
R07 ระเบียงสวนร๊อคโค[G] ¥260 ¥130
R07 จุดชมธรรมชาติร๊อคโคชิดาเร[F] ¥260 ¥130
R08 สถานีซันโจที่มีร๊อคโคอารีมะโรปเวย์ [H] ¥260 ¥130